Tax Strategy for Poland

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej WINTHROP TECHNOLOGIES PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES za 2022 r.

 

 

Sprawozdanie sporządzone zostało za rok podatkowy WINTHROP TECHNOLOGIES PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES (dalej: Winthrop lub Spółka), który trwał od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie zostało przygotowane w celu realizacji obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, tj. obowiązku o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587; ze zm.; dalej: ustawa o CIT).

Zakres ujawnionych informacji obejmuje dane wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT. Sprawozdanie nie obejmuje informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Dokument zawiera zwięzły opis strategii podatkowej przyjętej przez Winthrop, w tym opis jej ładu podatkowego, zarządzania ryzykiem, kadrami i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz systemu zarządzania dokumentacją i danymi podatkowymi.

 

1. Informacje ogólne o Spółce

 

WINTHROP TECHNOLOGIES PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES (dawna nazwa spółki: WINTHROP ENGINEERING & CONTRACTING LIMITED) jest irlandzką spółką kapitałową z siedzibą w Dublinie. Spółka działa na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału, który stanowi „zagraniczny zakład” w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, na Spółce ciąży ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski.

Winthrop dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie dostarczania centrów danych „pod klucz”, obejmując w ten sposób wszystkie działania budowlane na miejscu, w tym prace projektowe, budowlane, konstrukcyjne, MEP i architektoniczne w zakresie rekonfiguracji istniejących budynków i szybkich operacji budowy nowych. Winthrop świadczy usługi na terenie całej Europy jako generalny wykonawca.

Przeważający przedmiot działalności Spółki klasyfikowany jest jako roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod 41. 20.Z) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności).

Spółka tworzy międzynarodową Grupę Winthrop, będącą wiodącą firmą inżynieryjną.

 

2. Cel strategii podatkowej i jej źródła

 

W 2022 r. nie zaszły zasadnicze zmiany w zakresie strategii podatkowej Spółki. Jako cel swojej strategii podatkowej Winthrop przyjmuje zapewnienie zgodności podatkowej oraz płacenie wszystkich podatków związanych z prowadzoną działalnością. Spółka rzetelnie realizuje nakładane na nią obowiązki w sferze podatkowej, poprzez zapłatę danin publicznych w prawidłowej wysokości i właściwym terminie. Realizowana w 2022 r. strategia podatkowa miała zapewnić bezpieczeństwo podatkowe poprzez właściwą identyfikację obowiązku podatkowego, prawidłowe ustalenie wysokości zobowiązania oraz ograniczenie potencjalnych sporów z organami KAS. Zapłata podatków jest traktowana przez Spółkę jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i z którego zasobów korzysta.

Strategia podatkowa wynika z wartości etycznych przyjmowanych w ramach Grupy Winthrop i ma swoje źródło w Kodeksie Etyki Biznesowej Winthrop (Winthrop Business Ethics Code of Conduct Policy). Zgodnie z tym dokumentem polityką Winthrop jest konsekwentne prowadzenie działalności w sposób uczciwy i rzetelny oraz zgodnie ze wszystkimi normami prawnymi i etycznymi, a także ustalonymi zasadami firmy (obowiązek przestrzegania przepisów obejmuje m.in. przepisy podatkowe). Każdy pracownik jest również zobowiązany do przestrzegania wysokich standardów etycznych w odniesieniu do działań biznesowych zarówno z klientami, jak i dostawcami.

Ponadto Grupa posiada spisany Kodeks Etyki Biznesowej dla Dostawców, który odnosi się do dostawców, sprzedawców, wykonawców, konsultantów, agentów i innych dostawców towarów i usług, którzy prowadzą lub chcą prowadzić interesy z Winthrop na całym świecie. Dokument wynika z oczekiwania, że dostawcy będą stosować podobne poziomy zgodności w stosunku do swoich własnych dostawców lub zatwierdzonych podwykonawców, z którymi współpracują w celu dostarczenia towarów i usług do Winthrop. Zasady te stanowią część procesu wyboru dostawcy i podlegają stałemu monitorowaniu.

 

3. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniające ich prawidłowe wykonanie

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej strategia podatkowa była skuteczna, adekwatna, kompleksowa oraz poddawana regularnemu sprawdzeniu. Strategia podatkowa ma odzwierciedlenie m.in. w ustanowionych i stosowanych procedurach podatkowych, ładzie organizacyjnym oraz strukturze Spółki.

Stosowane przez Spółkę procesy i procedury w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych stanowią element realizowanej strategii podatkowej, a w szerszym kontekście, ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego oparte są o trzy poziomy zarządzania: (a) zarządzenie strategiczne – obejmujące strategię przedsiębiorstwa i strategię podatkową oraz ład podatkowy, role i odpowiedzialność, (b) procesy funkcji podatkowej i kontroli przebiegu tych procesów, (c) zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowym oraz zagadnieniami związanymi z infrastrukturą IT.

 

Strategia przedsiębiorstwa i podatkowa

Naruszenia przepisów prawa podatkowego miałoby negatywne konsekwencje i zniweczyłoby cel strategii gospodarczej Spółki. Zdobycie przewagi konkurencyjnej nie może tym samym być następstwem osiągania nieuzasadnionych korzyści podatkowych. Nieprzestrzeganie przepisów podatkowych stanowiłoby również naruszenie fundamentalnych wartości Spółki na których opiera się jej strategia.

Mając na uwadze powyższe, strategia podatkowa koncentruje się na zapewnieniu zgodności podatkowej i rzetelnym płaceniu podatków oraz ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe oraz unikać sytuacji sporów z organami KAS i nałożenia sankcji za naruszenie przepisów podatkowych.

Skuteczna realizacja celów strategii przedsiębiorstwa zarówno w zakresie etyki jak i sfery finansowo-podatkowej wymagała podjęcia kroków do poznania obowiązków jakie ciążą na Grupie w każdym kraju. Dlatego też Kodeks Etyki Biznesowej przewiduje sporządzenie Przeglądu Jurysdykcji (Jurisdiction Overview) który szczegółowo opisuje, w jaki sposób warunki tego Kodeksu są prawnie stosowane w różnych krajach, w których działa Winthrop.

 

Ład podatkowy, role i odpowiedzialność

Spółka reguluje swój ład podatkowy określając zadania, role, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialności poszczególnych osób. Spółka wyznaczyła osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację obowiązków podatkowych w poszczególnych obszarach. Winthrop wyznaczył osoby odpowiedzialne za podpisywanie i przekazywanie deklaracji do organów KAS.

Wszystkie właściwe osoby w dziale finansowym zajmujące się zadaniami związanymi z podatkami posiadają dokument określający specyfikację stanowiska pracy odpowiedni do ich roli, obejmujący zadania, obowiązki i upoważnienia związane z ich rolą.

Zadania związane z podatkami są wykonywane przez wykwalifikowanych zespół finansowy, w tym zespół dedykowany rozliczeniom podatkowym w Polsce. Spółka wdrożyła procedury weryfikacji realizowanych zadań podatkowych obejmujące m.in. sprawdzanie poprawności rozliczeń przez co najmniej dwie osoby przed ich finalnym zaakceptowaniem.

 

Procedury podatkowe

Prawidłowa realizacja funkcji podatkowej jest wspierana przez stosowane procesy i procedury. Realizacja funkcji podatkowej przebiega zgodnie z ustanowionym ładem organizacyjnym oraz w oparciu o wdrożone procedury, pomagające realizować obowiązki w sferze podatkowej oraz ograniczać ryzyka. Procesy i procedury dotyczące zadań związanych z podatkami są na bieżąco analizowane i aktualizowane.

Winthrop stosuje m.in. następujące procedury:
• Procedury w zakresie weryfikowania otrzymywanych faktur zakupowych przez zespół ds. zobowiązań oraz zewnętrznych doradców;
• Procedury w zakresie wypełniania obowiązków w obszarze podatku u źródła oraz weryfikacji kontrahentów;
• Procedury w zakresie weryfikacji poprawności płatności podatkowych;
• Procedury w zakresie przestrzegania obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR);
• Inne procedury wdrożone przez zewnętrzne podmioty, którym powierzono realizację niektórych funkcji podatkowych.

 

Outsourcing i kwestie podatkowe

W ramach bieżącej działalności w Polsce Winthrop współpracuje z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, którzy wspierają Spółkę w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Winthrop archiwizuje otrzymywane porady, opinie, zalecenia oraz udostępnia je osobom realizującym funkcje podatkowe w niezbędnym dla nich zakresie.

Winthrop zleca również podmiotom zewnętrznym obsługę części procesów związanych z realizacją obowiązków podatkowych w Polsce, włączając to składanie deklaracji i naliczanie należności publicznoprawnych.

 

System zarządzania ryzykiem podatkowym oraz kontrola i monitorowanie

Spółka dąży do przestrzegania przepisów podatkowych i jej apetyty na ryzyko podatkowe należy określić jako niskie. Winthrop nie uczestniczy w uzgodnieniach, które miałyby na celu unikane lub uchylanie się od opodatkowania.

W celu ograniczenia ryzyka podatkowego, co miesiąc dokonywany jest wewnętrzny przegląd wszystkich podatków. Spółka korzysta również z usług doradcy podatkowego w Polsce w celu ograniczenia ryzyka.

Członkowie wyższego kierownictwa są odpowiedzialni za to, w jaki sposób kwestie podatkowe są uwzględniane w procesie decyzyjnym i w podejściu do zarządzania ryzykiem. Odpowiadają również za zarządzanie ryzykiem związanym z ciągle zmieniającym się środowiskiem regulacji podatkowych oraz za zapewnienie właściwych ludzi w całym dziale, którzy będą wspierać zgodność z przepisami i sprawozdawczość. Wszelkie istotne kwestie podatkowe, które mogą się pojawić są analizowane przez osoby pełniące funkcję Group Head of Finance oraz Finance Director. Dodatkowe zobowiązania podatkowe, odsetki lub kary muszą przejść przez proces przeglądu i zatwierdzenia przez CFO i Finance Director.

 

Zarządzanie kadrami funkcji podatkowej

Winthrop posiada system zarządzania kadrami, na który składa się m.in. określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Spółka wyznaczyła osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację obowiązków podatkowych w poszczególnych obszarach podatkowych, w tym wskazała osoby odpowiedzialne za składanie poszczególnych deklaracji podatkowych. Wszystkie funkcje związane z podatkami są realizowane w dziale finansowym przez osoby z kwalifikacjami zawodowymi. W Spółce istnieje zespół wewnętrznie dedykowany do obsługi podatków. Wszystkie odpowiednie osoby w dziale finansowym przechodzą pełne szkolenie w zakresie obowiązków związanych z ich stanowiskiem, zgodnie z ich specyfikacją zawodową. Spółka zapewnia swoim pracownikom dostęp do odpowiednich źródeł wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Ilość szkoleń odbytych przez odpowiednie osoby jest okresowo weryfikowana.

CFO Spółki jest odpowiedzialny za powołanie zespołu Seniorów odpowiedzialnych za sprawy podatkowe. Wszelkie istotne kwestie podatkowe, które mogą się pojawić i które wymagają konsultacji z Dyrektorem Finansowym, są przekazywane Zarządowi do akceptacji.

Rolą CFO jest monitorowanie realizacji strategii ze szczególnym uwzględnieniem celów strategicznych oraz zapewnienie integralności kontroli wewnętrznej, informacji finansowych i raportowania ryzyka w funkcji podatkowej.

 

Infrastruktura IT

Spółka korzysta z oprogramowania ERP wspierającego prawidłową realizację funkcji podatkowych. Winthrop stosuje mechanizmy zabezpieczające nieuprawniony dostęp do danych podatkowych. Spółka zabezpiecza dane podatkowe poprzez ich archiwizacje oraz ustalone zasady ochrony, obejmujące m.in. cykliczne tworzenie kopii zapasowych oraz przechowywanie przez okres nie krótszy niż wymagany przepisami prawa.

 

4. Pozostałe informacje wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT

 

Współpraca z organami KAS

W trakcie 2022 r. Spółka nie przystępowała do umowy o współdziałanie o której mowa w przepisach Ordynacji podatkowej. Obecnie Winthrop nie planuje składać wniosku do Szefa KAS o zawarcie takiej umowy.

Strategia podatkowa Winthrop obejmuje budowanie partnerskich relacji z organami KAS, opartych na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu oraz transparentności.

 

Realizacja obowiązków podatkowych w Polsce

W 2022 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu do następujących podatków:

• podatek dochodowy od osób prawnych – Spółka podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy o CIT i odprowadza należny podatek od dochodów osiągniętych w Polsce;
• podatek od towarów i usług – w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, Winthrop jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

 

Informacje o schematach podatkowych (MDR)

Spółka jest świadoma ciążących na niej obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz potencjalnych ryzyk związanych z naruszeniem tych obowiązków. Winthrop wdrożył procedury związane z ograniczeniem tego ryzyka.

W okresie, za który sporządzane jest Sprawozdanie, Spółka nie przekazywała do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych zgodnie z przepisami o MDR.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Strategia podatkowa Spółki zakłada traktowanie ze szczególną ostrożnością transakcji wynikających z jej relacji z podmiotami powiązanymi. Wszystkie transakcje wynikające z tych relacji są zawierane na zasadach rynkowych.

Spółka dokonywała w 2022 r. transakcji z podmiotami powiązanymi. W odniesieniu do działalności w Polsce, próg wskazany w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT przekroczyła transakcja z Winthrop Technologies Poland Limited Sp z o.o. (polska spółka kapitałowa). Przedmiotem transakcji było obciążenie Winthrop kosztami związanymi z projektem realizowanym w Polsce (obejmujące m.in. koszty podwykonawców i materiałów).

 

Działania restrukturyzacyjne

W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności, Winthrop nie dokonywał i nie planował przeprowadzenia czynności zdefiniowanych w § 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1129) polegających na reorganizacji obejmującej istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

 

Interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe i taryfowe

W uzasadnionych przypadkach Winthrop może występować do administracji skarbowej o wydanie interpretacji wybranych przepisów podatkowych. Działania te stanowią element zarządzania ryzkiem podatkowym Spółki.

Informacja o składanych wnioskach została przedstawiona w tabeli poniżej.

 

 

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka kontroluje listę terytoriów i krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz weryfikuje, czy beneficjentem płatności nie jest podmiot z raju podatkowego

W okresie za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie dokonywała transakcji i rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej WINTHROP ENGINEERING & CONTRACTING LIMITED za 2021 r.

 

 

Sprawozdanie sporządzone zostało za rok podatkowy WINTHROP ENGINEERING & CONTRACTING LIMITED (dalej: Winthrop lub Spółka), który trwał od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Sprawozdanie zostało przygotowane w celu realizacji obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, tj. obowiązku o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587; ze zm.; dalej: ustawa o CIT).

 

Zakres ujawnionych informacji obejmuje dane wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT. Sprawozdanie nie obejmuje informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Dokument zawiera zwięzły opis strategii podatkowej przyjętej przez Winthrop, w tym opis jej ładu podatkowego, zarządzania ryzykiem, kadrami i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz systemu zarządzania dokumentacją i danymi podatkowymi.

 

1. Informacje ogólne o Spółce

WINTHROP ENGINEERING & CONTRACTING LIMITED jest irlandzką spółką kapitałową z siedzibą w Dublinie. Spółka działa na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału, który stanowi „zagraniczny zakład” w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, na Spółce ciąży ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski.

Winthrop dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie dostarczania centrów danych „pod klucz”, obejmując w ten sposób wszystkie działania budowlane na miejscu, w tym prace projektowe, budowlane, konstrukcyjne, MEP i architektoniczne w zakresie rekonfiguracji istniejących budynków i szybkich operacji budowy nowych. Winthrop świadczy usługi na terenie całej Europy jako generalny wykonawca.

Przeważający przedmiot działalności Spółki klasyfikowany jest jako roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod 41. 20.Z) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności).

Spółka tworzy międzynarodową Grupę Winthrop, będącą wiodącą firmą inżynieryjną.

 

2. Cel strategii podatkowej i jej źródła

Jako cel swojej strategii podatkowej Winthrop przyjmuje zapewnienie zgodności podatkowej oraz płacenie wszystkich podatków związanych z prowadzoną działalnością. Spółka rzetelnie realizuje nakładane na nią obowiązki w sferze podatkowej, poprzez zapłatę danin publicznych w prawidłowej wysokości i właściwym terminie. Realizowana w 2021 r. strategia podatkowa miała zapewnić bezpieczeństwo podatkowe poprzez właściwą identyfikację obowiązku podatkowego, prawidłowe ustalenie wysokości zobowiązania oraz ograniczenie potencjalnych sporów z organami KAS. Zapłata podatków jest traktowana przez Spółkę jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i z którego zasobów korzysta.

Strategia podatkowa wynika z wartości etycznych przyjmowanych w ramach Grupy Winthrop i ma swoje źródło w Kodeksie Etyki Biznesowej Winthrop (Winthrop Business Ethics Code of Conduct Policy). Zgodnie z tym dokumentem polityką Winthrop jest konsekwentne prowadzenie działalności w sposób uczciwy i rzetelny oraz zgodnie ze wszystkimi normami prawnymi i etycznymi, a także ustalonymi zasadami firmy (obowiązek przestrzegania przepisów obejmuje m.in. przepisy podatkowe). Każdy pracownik jest również zobowiązany do przestrzegania wysokich standardów etycznych w odniesieniu do działań biznesowych zarówno z klientami, jak i dostawcami.

Ponadto Grupa posiada spisany Kodeks Etyki Biznesowej dla Dostawców, który odnosi się do dostawców, sprzedawców, wykonawców, konsultantów, agentów i innych dostawców towarów i usług, którzy prowadzą lub chcą prowadzić interesy z Winthrop na całym świecie. Dokument wynika z oczekiwania, że dostawcy będą stosować podobne poziomy zgodności w stosunku do swoich własnych dostawców lub zatwierdzonych podwykonawców, z którymi współpracują w celu dostarczenia towarów i usług do Winthrop. Zasady te stanowią część procesu wyboru dostawcy i podlegają stałemu monitorowaniu.

 

3. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniające ich prawidłowe wykonanie

Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej strategia podatkowa była skuteczna, adekwatna, kompleksowa oraz poddawana regularnemu sprawdzeniu. Strategia podatkowa ma odzwierciedlenie m.in. w ustanowionych i stosowanych procedurach podatkowych, ładzie organizacyjnym oraz strukturze Spółki.

Stosowane przez Spółkę procesy i procedury w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych stanowią element realizowanej strategii podatkowej, a w szerszym kontekście, ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego oparte są o trzy poziomy zarządzania: (a) zarządzenie strategiczne – obejmujące strategię przedsiębiorstwa i strategię podatkową oraz ład podatkowy, role i odpowiedzialność, (b) procesy funkcji podatkowej i kontroli przebiegu tych procesów, (c) zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowym oraz zagadnieniami związanymi z infrastrukturą IT.

 

Strategia przedsiębiorstwa i podatkowa

Naruszenia przepisów prawa podatkowego miałoby negatywne konsekwencje i zniweczyłoby cel strategii gospodarczej Spółki. Zdobycie przewagi konkurencyjnej nie może tym samym być następstwem osiągania nieuzasadnionych korzyści podatkowych. Nieprzestrzeganie przepisów podatkowych stanowiłoby również naruszenie fundamentalnych wartości Spółki na których opiera się jej strategia.

Mając na uwadze powyższe, strategia podatkowa koncentruje się na zapewnieniu zgodności podatkowej i rzetelnym płaceniu podatków oraz ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe oraz unikać sytuacji sporów z organami KAS i nałożenia sankcji za naruszenie przepisów podatkowych.

Skuteczna realizacja celów strategii przedsiębiorstwa zarówno w zakresie etyki jak i sfery finansowo-podatkowej wymagała podjęcia kroków do poznania obowiązków jakie ciążą na Grupie w każdym kraju. Dlatego też Kodeks Etyki Biznesowej przewiduje sporządzenie Przeglądu Jurysdykcji (Jurisdiction Overview) który szczegółowo opisuje, w jaki sposób warunki tego Kodeksu są prawnie stosowane w różnych krajach, w których działa Winthrop.

 

Ład podatkowy, role i odpowiedzialność

Spółka reguluje swój ład podatkowy określając zadania, role, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialności poszczególnych osób. Spółka wyznaczyła osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację obowiązków podatkowych w poszczególnych obszarach. Winthrop wyznaczył osoby odpowiedzialne za podpisywanie i przekazywanie deklaracji do organów KAS.

Wszystkie właściwe osoby w dziale finansowym zajmujące się zadaniami związanymi z podatkami posiadają dokument określający specyfikację stanowiska pracy odpowiedni do ich roli, obejmujący zadania, obowiązki i upoważnienia związane z ich rolą.

Zadania związane z podatkami są wykonywane przez wykwalifikowanych zespół finansowy, w tym zespół dedykowany rozliczeniom podatkowym w Polsce. Spółka wdrożyła procedury weryfikacji realizowanych zadań podatkowych obejmujące m.in. sprawdzanie poprawności rozliczeń przez co najmniej dwie osoby przed ich finalnym zaakceptowaniem.

 

Procedury podatkowe

Prawidłowa realizacja funkcji podatkowej jest wspierana przez stosowane procesy i procedury. Realizacja funkcji podatkowej przebiega zgodnie z ustanowionym ładem organizacyjnym oraz w oparciu o wdrożone procedury, pomagające realizować obowiązki w sferze podatkowej oraz ograniczać ryzyka. Procesy i procedury dotyczące zadań związanych z podatkami są na bieżąco analizowane i aktualizowane.

Winthrop stosuje m.in. następujące procedury:
• Procedury w zakresie weryfikowania otrzymywanych faktur zakupowych przez zespół ds. zobowiązań oraz zewnętrznych doradców;
• Procedury w zakresie wypełniania obowiązków w obszarze podatku u źródła oraz weryfikacji kontrahentów;
• Procedury w zakresie weryfikacji poprawności płatności podatkowych;
• Inne procedury wdrożone przez zewnętrzne podmioty, którym powierzono realizację niektórych funkcji podatkowych.

 

Outsourcing i kwestie podatkowe

W ramach bieżącej działalności w Polsce Winthrop współpracuje z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, którzy wspierają Spółkę w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Winthrop archiwizuje otrzymywane porady, opinie, zalecenia oraz udostępnia je osobom realizującym funkcje podatkowe w niezbędnym dla nich zakresie.

Winthrop zleca również podmiotom zewnętrznym obsługę części procesów związanych z realizacją obowiązków podatkowych w Polsce, włączając to składanie deklaracji i naliczanie należności publicznoprawnych.

 

System zarządzania ryzykiem podatkowym oraz kontrola i monitorowanie

Spółka dąży do przestrzegania przepisów podatkowych i jej apetyty na ryzyko podatkowe należy określić jako niskie. Winthrop nie uczestniczy w uzgodnieniach, które miałyby na celu unikane lub uchylanie się od opodatkowania.

W celu ograniczenia ryzyka podatkowego, co miesiąc dokonywany jest wewnętrzny przegląd wszystkich podatków. Spółka korzysta również z usług doradcy podatkowego w Polsce w celu ograniczenia ryzyka.

Członkowie wyższego kierownictwa są odpowiedzialni za to, w jaki sposób kwestie podatkowe są uwzględniane w procesie decyzyjnym i w podejściu do zarządzania ryzykiem. Odpowiadają również za zarządzanie ryzykiem związanym z ciągle zmieniającym się środowiskiem regulacji podatkowych oraz za zapewnienie właściwych ludzi w całym dziale, którzy będą wspierać zgodność z przepisami i sprawozdawczość. Wszelkie istotne kwestie podatkowe, które mogą się pojawić są analizowane przez osoby pełniące funkcję Group Head of Finance oraz Finance Director. Dodatkowe zobowiązania podatkowe, odsetki lub kary muszą przejść przez proces przeglądu i zatwierdzenia przez CFO i Finance Director.

 

Zarządzanie kadrami funkcji podatkowej

Winthrop posiada system zarządzania kadrami, na który składa się m.in. określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Spółka wyznaczyła osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację obowiązków podatkowych w poszczególnych obszarach podatkowych, w tym wskazała osoby odpowiedzialne za składanie poszczególnych deklaracji podatkowych. Wszystkie funkcje związane z podatkami są realizowane w dziale finansowym przez osoby z kwalifikacjami zawodowymi. W Spółce istnieje zespół wewnętrznie dedykowany do obsługi podatków. Wszystkie odpowiednie osoby w dziale finansowym przechodzą pełne szkolenie w zakresie obowiązków związanych z ich stanowiskiem, zgodnie z ich specyfikacją zawodową. Spółka zapewnia swoim pracownikom dostęp do odpowiednich źródeł wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Ilość szkoleń odbytych przez odpowiednie osoby jest okresowo weryfikowana.

CFO Spółki jest odpowiedzialny za powołanie zespołu Seniorów odpowiedzialnych za sprawy podatkowe. Wszelkie istotne kwestie podatkowe, które mogą się pojawić i które wymagają konsultacji z Dyrektorem Finansowym, są przekazywane Zarządowi do akceptacji.

Rolą CFO jest monitorowanie realizacji strategii ze szczególnym uwzględnieniem celów strategicznych oraz zapewnienie integralności kontroli wewnętrznej, informacji finansowych i raportowania ryzyka w funkcji podatkowej.

 

Infrastruktura IT

Spółka korzysta z oprogramowania ERP wspierającego prawidłową realizację funkcji podatkowych. Winthrop stosuje mechanizmy zabezpieczające nieuprawniony dostęp do danych podatkowych. Spółka zabezpiecza dane podatkowe poprzez ich archiwizacje oraz ustalone zasady ochrony, obejmujące m.in. cykliczne tworzenie kopii zapasowych oraz przechowywanie przez okres nie krótszy niż wymagany przepisami prawa.

 

4. Pozostałe informacje wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT

 

Współpraca z organami KAS

W trakcie 2021 r. Spółka nie przystępowała do umowy o współdziałanie o której mowa w przepisach Ordynacji podatkowej. Obecnie Winthrop nie planuje składać wniosku do Szefa KAS o zawarcie takiej umowy.

Strategia podatkowa Winthrop obejmuje budowanie partnerskich relacji z organami KAS, opartych na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu oraz transparentności.

 

Realizacja obowiązków podatkowych w Polsce

W 2021 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu do następujących podatków:

• podatek dochodowy od osób prawnych – Spółka podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy o CIT i odprowadza należny podatek od dochodów osiągniętych w Polsce;
• podatek od towarów i usług – w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, Winthrop jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

 

Informacje o schematach podatkowych (MDR)

Spółka jest świadoma ciążących na niej obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz potencjalnych ryzyk związanych z naruszeniem tych obowiązków.

W okresie, za który sporządzane jest Sprawozdanie, Spółka nie przekazywała do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych zgodnie z przepisami o MDR.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Strategia podatkowa Spółki zakłada traktowanie ze szczególną ostrożnością transakcji wynikających z jej relacji z podmiotami powiązanymi. Wszystkie transakcje wynikające z tych relacji są zawierane na zasadach rynkowych.

Spółka dokonywała w 2021 r. transakcji z podmiotami powiązanymi. W odniesieniu do działalności w Polsce, próg wskazany w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT przekroczyła transakcja z Winthrop Engineering and Contracting Limited Spółka z o.o. (polska spółka kapitałowa). Przedmiotem transakcji było obciążenie Winthrop kosztami związanymi z projektem realizowanym w Polsce (obejmujące m.in. koszty podwykonawców, materiałów oraz wydatki administracyjne).

 

Działania restrukturyzacyjne

W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W szczególności, Winthrop nie dokonywał i nie planował przeprowadzenia czynności zdefiniowanych w § 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1444) polegających na reorganizacji obejmującej istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

 

Interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe i taryfowe

W uzasadnionych przypadkach Winthrop może występować do administracji skarbowej o wydanie interpretacji wybranych przepisów podatkowych. Działania te stanowią element zarządzania ryzkiem podatkowym Spółki.

Informacja o składanych wnioskach została przedstawiona w tabeli poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka kontroluje listę terytoriów i krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz weryfikuje, czy beneficjentem płatności nie jest podmiot z raju podatkowego

W okresie za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie dokonywała transakcji i rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.